راهنمای تصویری ویدئو پروژکتور های سونی


ویدئو پروژکتور سونی ویدئو پروژکتور سونی
مدل DX127 مدل DX147
ویدئو پروژکتور سونی ویدئو پروژکتور سونی
مدل EX255 مدل DX127
ویدئو پروژکتور سونی ویدئو پروژکتور سونی
مدل EX295 مدل DX220
 
ویدئو پروژکتور سونی  
مدل DX240  
ویدئو پروژکتور سونی (قدیمی) ویدئو پروژکتور سونی (قدیمی)
مدل DX102 مدل DX122
 
ویدئو پروژکتور سونی (قدیمی)  
مدل DX120