راهنمای تصویری ویدئو پروژکتور های جیبی و مینی پروژکتور


مینی پروژکتور آیپتک مینی پروژکتور LG
مدل A100W مدل PH300
مینی پروژکتور ویویتک مینی پروژکتور آیپتک
مدل QUMI Q5 مدل V150W
مینی پروژکتور آیپتک (قدیمی)  پروژکتور جیبی آیپتک (قدیمی)
مدل V100 مدل V60
 
پروژکتور جیبی آیپتک (قدیمی)  
مدل Z20